100 לילות ניסיון
12 שנות אחריות
משלוח חינם
סואניו - חלום של מזרן לוגו
סואניו - חלום של מזרן לוגו

תקנון האתר

 1. כללי

1.1. ברוך הבא לאתר sueno.co.il המשמש כחנות וירטואלית למכירת מוצרי שינה.

1.2. האתר הינו בבעלותה הבלעדית של סואניו מזרנים (להלן "החברה")

1.3. הוראות תקנון זה (להלן: "התקנון") והוראות מדיניות הפרטיות של החברה (להלן: "מדיניות הפרטיות") יחולו על כל שימוש של משתמש ו/או מבצע פעולה באתר (להלן: "הלקוח") ועל כל הזמנה שתבוצע על ידי לקוח באמצעות האתר. הלקוח מתבקש לקרוא את הוראות תקנון זה ומדיניות הפרטיות במלואם, ובעיון.

1.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקנון האתר מעת לעת, להוסיף עליו או לגרוע ממנו, ביחס לאתר כולו, לחלקו, למאפיין שלו או ליישום בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה מוקדמת כלשהי. האחריות הבלעדית והמלאה להכרת התנאים להלן ולשימוש באתר על פי תנאים אלו חלה בכל עת על המשתמש בלבד.

1.5. עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי התקנון ולתנאי מדיניות הפרטיות, וללקוח ו/או למי מטעמו לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה, למעט בגין הפרת התחייבות מפורשת של החברה על פי התקנון ו/או מדיניות הפרטיות.

1.6. הניסוח בתקנון זה בלשון זכר מטעמי נוחות אך הכוונה לנשים וגברים כאחד.

1.7. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בתקנון ולא ישמשו לשם פרשונותו.

1.8. התקנון אינו חוזה לטובת צד שלישי ולא מקנה כל זכות לצד שלישי כלשהו.

1.9.שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי החברה לא יחשבו כוויתור על זכויותיה על פי התקנון ו/או על פי כל דין, לא יהוו תקדים ולא ילמדו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יפגעו בזכותו של החברה לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תשמע כל טענה בדבר וויתור או השהייה.

1.10. העדר תוקף של אחד או יותר מתנאי תקנון זה לא תשפיע על תקפות התקנון בכללותו. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה הקרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.

 1. שירותים המוצעים באתר

2.1. האתר מציע את הפעולות ו/או התכנים ו/או השירותים, כדלקמן: רכישת מוצרי שינה וריהוט, לרבות מזרנים, כריות ומצעים; הרשמה לדיוור (קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש).

 1. רכישת המוצרים באתר

3.1 רכישת המוצרים באתר כפופה למילוי התנאים המקדמיים המצטברים המפורטים להלן והמשתמש מצהיר ומתחייב, כי הוא מבינם והם מתקיימים לגביו במלואם:

3.1.1 המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והמשתמש קטין (מתחת לגיל 18) או איננו כשיר לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס - יחולו במקרה כזה הוראות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962.

3.1.2 המשתמש באתר הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל, והינו לקוח קצה פרטי הרוכש לשם שימוש ביתי, פרטי ומשפחתי. לא תתאפשר מכירה סיטונאית ובסיטונאות.

3.1.1 המשתמש באתר הינו בעל כרטיס ישראלי תקף, שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות, וחברת האשראי אישרה את ביצוע העסקה ו/או בעל חשבוןPaypal פעיל.

3.1.4 המשתמש באתר הינו בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

3.1.5 המוצרים המבוקשים זמינים במלאי האתר.

3.2 בכפוף לעמידה בתנאים המפורטים בסעיף ‎3.1 לעיל מוזמן המשתמש לרכוש איזה מבין המוצרים המופיעים באתר בתמורה למחיר המופיע לצד כל מוצר במועד ביצוע ההזמנה. המחירים המופיעים באתר כוללים מע"מ אלא אם מצוין מפורשות אחרת ואינם כוללים דמי משלוח. פרטים אודות המוצרים מופיעים ביחס לכל פריט בנפרד בדף שנפתח עם הקלקה על איזה מבין המוצרים. החברה רשאית לעדכן מעת לעת את מגוון המוצרים ומחיריהם. תמונות המוצרים המופיעות באתר הן להמחשה בלבד, באופן שייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בהן, לבין המוצרים שיסופקו בפועל כתוצאה מצילומם והצגתם על גבי מסך מחשב או מכשיר אחר.

3.3 לצורך ביצוע הזמנת מוצר באתר מתבקש המשתמש למסור שם מלא, כתובת, כתובת דוא"ל תקפה ופעילה ומספר טלפון זמין (להלן: "המידע האישי") וכן את פרטי כרטיס האשראי באמצעותו הוא מעוניין לשלם. מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית אשר בגינה שומרת לעצמה החברה את הזכות להגיש תלונה נגד המשתמש ו/או לתבוע ממנו נזקים שייגרמו לה, במישרין ו/או בעקיפין, כתוצאה ממסירת המידע הכוזב כאמור.

בעצם ביצוע העסקה באתר באמצעות כרטיס אשראי ו/או חשבוןPaypal  מצהיר בזאת המשתמש כי כרטיס האשראי ו/או חשבון Paypal באמצעותו מבוצעת העסקה הינו בבעלותו או בבעלות תאגיד בשמו הוא מבצע את העסקה, כי הכרטיס הינו בתוקף וכי הוא מורשה על פי כל דין ו/או הסכם לבצע עסקה בסכום העסקה הרלבנטי.

3.4 על המשתמש מוטלת האחריות לפני שמאשר את ההזמנה לבדוק היטב שהפרטים שהוזנו הוזנו בצורה נכונה. לא יהיה ניתן לשנות את הפרטים לאחר ההזמנה.

3.5 הזמנת מוצר באתר תושלם עם קבלת הודעה בדוא"ל על אישור ביצוע ההזמנה בכפוף לקבלת אישור על ביצוע העסקה מחברת כרטיסי האשראי הרלבנטית (להלן: "הודעת האישור"). יובהר, כי ביצוע הזמנה באתר אינו מהווה אישור על השלמת ההזמנה ורק עם קבלת הודעת האישור תאושר ההזמנה ויושלם ביצועה. לעניין ביצוע הזמנות לרכישת המוצרים יהוו רישומי המחשוב של החברה ראיה לכאורה למפורט בהם. שליחת האישור בדוא"ל מתבצעת באופן אוטומטי דרך חברת הדיוור עם אישור ביצוע העסקה. בשל כך יתכן עיכוב בדבר אישור ביצוע העסקה ולעתים הוא אף עלול להיכנס לתיקיית דואר זבל (SPAM) או קידומים (PROMOTIONS).

3.6 מרגע ביצוע ההזמנה באתר ואילך תהיה רשאית החברה (אך לא חייבת) לשלוח אל המשתמש הודעות עדכון באמצעות דוא"ל ו/או מסרונים, בדבר סטטוס ביצוע ההזמנה. כמו כן, הלקוח מוזמן להתעדכן בנוגע לטיפול בהזמנה שביצע באמצעות פניה לשירות הלקוחות בטלפון  052-5776051 בימים א' - ה' בין השעות 9:00-19:00 ובימי ו' בין השעות 9:00-13:00. או דרך כתובת המייל suenoisrael@gmail.com

 1. אספקת המוצרים

4.1 המכירה באתר הינה מכירה עד גמר המלאי. במקרה שלאחר הזמנת מוצר באתר על ידי המשתמש, יתברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ההזמנה, כי אז  החברה,  תודיע על כך למשתמש ותציע לו מוצר חלופי או לחלופין, לבטל את הזמנת המוצר ולזכות את הלקוח בעלות המוצר המבוטל כפי שחושבה בהזמנה.

4.2 המוצרים שנתקבלה בגינם הודעת האישור וקיימים במלאי, יסופקו ישירות לכתובת אותה ימסור המשתמש דרך חברת שילוח חיצונית (להלן: "חברת השילוח") תוך עד 21 ימי עסקים ממועד קבלת הודעת האישור (בכפוף להוראות סעיף 4.3 להלן), ללא תשלום נוסף למעט איזורים בדרום הארץ.
יום עסקים נחשב עד השעה 16:00.

4.3 ככלל, ניתן לבצע הזמנה באתר לכל חלקי הארץ. עם זאת, בנוגע לאספקה ליישובים חריגים (המפורטים באלפון היישובים באתר), החברה אינה מתחייבת לשילוח תוך 21 ימי עסקים והחברה תיצור קשר עם המשתמש לפני שהמוצר יגיע לכתובת שסיפק.

4.4 כאמור, החברה מבצעת את השליחויות באמצעות חברה חיצונית. החברה החיצונית לא תמיד מתקשרת כדי לתאם מועד הגעה. במידה והמשלוח יגיע כשאין אף אחד בבית ניתן יהיה להשאיר באישור המשתמש את המוצר מחוץ לדלת.

4.5 החברה אינה אחראית על זמני המשלוח ועיכובים של חברת השילוח, אך עומדת לרשות המשתמש על מנת לפתור כל בעיה. החברה אינה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, מגיפה שהוכרזה על ידי הרשויות ומנעה השילוח, עיכוב או בעיה התלויה בנמען/ הנמען מסרב לקבל את המשלוח, חסימות ,הפגנות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

4.6 במידה ומשתמש יבקש להוביל את המזרן למקום כלשהו בתוך הבית, החברה אינה אחראית בשום צורה שהיא אם ייגרם נזק כלשהו למבנה או לריהוט מהובלה בתוך הבית.

4.7 החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש ו/או ביצוע רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא. בכפוף להוראות דיני הגנת הצרכן ומבלי לגרוע מכל הסעדים המגיעים לה על פי תקנון זה וכל דין שומרת לעצמה החברה את הזכות לבטל הזמנה שבוצעה באתר שבמסגרתה נגרם נזק כאמור לעיל.

4.8 החברה עושה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם המשתמש סבור כי המוצרים שרכש באמצעות האתר לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 052-5776051 בימים א' - ה' בין השעות 9:00-19:00 ובימי ו' בין השעות 9:00-13:00. או דרך כתובת המייל. suenoisrael@gmail.com

 1. ביטול עסקת הרכישה על ידי המשתמש

5.1 ביטול הזמנה - ביטול הזמנה על ידי משתמש באתר, בפנייה לחברה, בכפוף לדין ולתנאי תקנון זה, לאחר שהמשתמש ביצע הזמנה באמצעות מערכת ההזמנות של האתר, ולאחר שהמשתמש קיבל אסמכתא, על פי תנאיה ותנאי התקנון במלואו, בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א -1981 והתקנות שהותקנו לפיו (להלן: "חוק הגנת הצרכן") או לחילופין, ביטול העסקה והחלפת המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי.

5.2 פנייה לחברה לצורך ביטול הזמנה כאמור לעיל, תעשה בכל אחת מהדרכים הבאות: באמצעות מסירת הודעה לחברה במשרדי החברה בטלפון שמספרו 052-5776051; באמצעות מכתב בדואר רשום לחברה; בדואר אלקטרוני בכתובת suenoisrael@gmail.com  באתר האינטרנט של החברה. לצורך ביטול ההזמנה יש למסור את הפרטים הבאים: מספר הזמנה, שם לקוח, מספר טלפון נייד, כתובת דואר-אלקטרוני.

5.3 ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה – בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן ניתן לבטל הזמנה תוך 14 (ארבעה עשר) יום מיום אישור ההזמנה (יום קבלת האסמכתא). בעבור הביטול כאמור בסעיף זה, רשאית החברה (או מי מטעמה) לגבות באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה על ידי המשתמש, דמי ביטול בסך של 100 (מאה) ש"ח או בסך של 5% (חמישה אחוזים) משווי ההזמנה הכולל, לפי הנמוך מביניהם. לצד זאת, החברה מאמינה במזרני סואניו, לכן וכל עוד לא עדכנה החברה אחרת, החברה תאפשר מאה (100) ימי ניסיון על מנת שהמשתמש יבחן בעצמו את המזרן. אם המשתמש לא יהיה מרוצה או שיתחרט על הקנייה, עומדת לו האפשרות לשנות את דעתו ולבטל את ההזמנה על מזרן תוך מאה (100) ימים כאמור ואת ההזמנה על שאר המוצרים תוך שלושים (30 ימים). החברה, באמצעות חברת השילוח מטעמה, תאסוף את המוצר מהמשתמש ללא עלות, ובכפוף לכך שאין נזק (שאיננו בלאי סביר) בהתאם לשיקול דעת החברה למוצרים, וזאת עקב שימוש - המשתמש יקבל החזר מלא של כספו.

5.4 משתמש שהוא אדם בעל מוגבלות, כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, אזרח ותיק או עולה חדש אשר ביצע הזמנה באתר, יהא רשאי לבטל הזמנתו, תוך 4 (ארבעה) חודשים מיום אישור ההזמנה (יום קבלת האסמכתא), ובלבד שהמשתמש יצר קשר עם החברה ויידע אותה באמצעות שיחה לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית אודות השתייכותו לאחת מן האוכלוסיות המנויות בס"ק זה, וכן העביר לחברה אסמכתא המעידה על כך בהתאם לקבוע בחוק הגנת הצרכן.

5.5 ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע או בשל הפרה של החוזה על ידי החברה:

5.5.1 על המשתמש לבדוק את הפריט/ים מיד עם קבלת ההזמנה לידיו. במידה ופריט כלשהו התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר, יהא רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידיו.

5.5.2 בביטול בנסיבות אלה לא ייגבו דמי ביטול, כספו של המשתמש יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, והמוצר יוחזר אל החברה על חשבונה.

5.5.3 לחברה תעמוד הזכות לתבוע את המשתמש בשל ירידה בערך המוצר.

5.6 החזר כספי במקרה של ביטול עסקה באשראי יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בתוך 14 ימי עסקים מקבלת הבקשה לביטול העסקה והפריט המוחזר. במקרה של ביטול חלק מן העסקה (החזרת פריט אחד מבין כמה שנרכשו) החברה תחזיר למשתמש, בתוך 14 ימי עסקים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו בגין הפריט המוחזר.

5.7 החזר כספי במקרה של ביטול עסקה שבוצעה באמצעות Paypal יבוצע באמצעות העברה בנקאית אל חשבון המשתמש, זאת בתוך 5 ימי עסקים יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה והפריט המוחזר. במקרה של ביטול חלק מן העסקה (החזרת פריט אחד מבין כמה שנרכשו) החברה תחזיר למשתמש, בתוך 5 ימי עסקים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו בגין הפריט המוחזר

5.8 סייגים לזכות הביטול: לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים פסידים, מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן וכן מוצרים הניתנים להקלטה, העתקה ושכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

5.9 בכל שאלה הקשורה לביטול העסקה, בירורים, החלפות, החזרות וכד' יש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של החברה בפרטים המפורטים בסעיף 5.2 לעיל.

5.10. החברה תהא רשאית לבטל עסקה כולה או חלקה בנסיבות להלן:

5.10.1 במקרה ונפלה באתר טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר המוצג באתר ובין אם בתיאור המוצר כפי שהוצג באתר;

5.10.2 במקרה של כוח עליון, כהגדרתו לעיל, המונע את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;

5.10.3 אם התברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית ו/או שאיננה בהתאם להוראות תקנון זה של המשתמש ו/או מי מטעמו;

5.10.4 אם המוצר המוזמן סופק לכתובת הלקוח ואולם לא נוצר קשר עם הלקוח לשם מסירתו עקב אי זמינות הלקוח ו/או פרטי התקשרות שגויים/חלקיים/לא עדכניים.

הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ביצוע העסקה או בעת ההרשמה לאתר. במקרה זה, תבוטל העסקה והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

 1. אחריות ושיפוי

6.1. המוצרים שלנו תוכננו ויוצרו בדקדקנות עם בקרת איכות מהגבוהות בעולם, נבדקו באמצעים הטכנולוגיים המתקדמים בשוק, נארזו ונשלחו אליכם בקפידה עם המון רגישות ועדינות. האחריות שלנו כוללת תיקון של כל פגם במוצר ובמידה ולא נצליח לתקן, אנו מתחייבים להחליף.

6.2. 12 שנות אחריות על מזרני סואניו.

6.3 מה כוללת האחריות?

בשנה הראשונה אנו מגיעים אליכם ללא עלות לבדוק את הנזק. במידה ויש צורך נאסוף, נתקן ונחזיר אליכם ללא עלות. אם שנה עברה מאז הרכישה ייתכן ותחויבו בעלות ביקור או איסוף והחזרה.

6.3 מתי האחריות לא תקפה?

במקרים של שימוש רשלני, בלתי הולם או בלתי סביר.

מה זה אומר? אם כופפת, קיפלת, גיהצת, חתכת, השפרצת או מרחת חומר ניקוי מזיק, אחסנת במקום חשוף לשמש או לרטיבות, כיבסת שלא לפי ההוראות, קירבת למקור חום ועוד מגוון פעולות מעניינות אך מזיקות.

שימו לב

 1. על בדים וריפודים יש שנה אחת של אחריות
 2. תיקון או החלפת מזרן מאריכים את תקופת האחריות ולא מתחילים תקופת אחריות חדשה.
 3. קניין רוחני

7.1 זכויות היוצרים בכל המידע המופיע באתר, לרבות התמונות, הטקסט באתר, כמו גם בעיצוב האתר, בכל יישומי התוכנה שבו וכל מודול אחר הקשור עם האתר (להלן ביחד: "המידע המוגן") הינם קניינה של החברה ו/או למותגים המוצגים בלבד, והכל אלא אם נקבע מפורשות, כי הם שייכים לאחר.

7.2 הסימנים המסחריים המוצגים באתר זה (להלן: "סימני המסחר") שייכים לחברה ו/או למותגים המוצגים (בין אם נרשמו ובין אם לאו) וחל איסור לעשות בהם שימוש לכל מטרה שהיא, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה.

7.3 המשתמש מתחייב לא לעשות כל שימוש בזכויות השייכות לחברה ו/או למותגים המוצגים ו/או לצד ג' כלשהו, לרבות זכויות יוצרים וסימני המסחר הנחשפים במהלך השימוש והגלישה באתר.

7.4 אין להעתיק, להפיץ, לפרסם, למכור, לשכפל, לשדר, לצלם או לשנות את המידע המופיע באתר או חלק ממנו, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה. בכלל זה אין לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. ההוראה חלה בין אם המידע או חלקו הינם בבעלות החברה ובין אם בבעלות צד שלישי, למעט במקרים של הורדה (download) לשימוש אישי ולא מסחרי.

7.5 בכדי לקשר ו/או להציג את האתר באתרים אחרים על גבי רשת האינטרנט, כך שהאתר יהיה "אתר מקושר" יש לקבל מהחברה אישור מראש ובכתב.

 1. אבטחת מידע ושמירה על הפרטיות

8.1 המשתמש באתר יתבקש למסור את המידע האישי לצורך ביצוע רכישה באתר או רישום למועדון הלקוחות. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע האישי והיא תעשה בו שימוש לצרכים ביצוע ההזמנה, לרבות יצירת קשר עם המשתמש, אספקת המוצרים, העברת המידע לחברת המשלוחים לביצוע ואספקת ההזמנה (או איסוף המוצרים) וכן עבור דיוור פרסומות ומידע שיווקי במידה שהמשתמש אישר זאת באתר.

8.2. הנתונים שימסור המשתמש בעת הרישום ו/או בעת ביצוע פעולות אחרות באתר ישמרו במאגר המידע שמנהלת ו/או תנהל החברה ו/או חברות קשורות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות 1981- התשמ"א. המשתמש לא חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא יוכל המשתמש לבצע פעולות עבורן נדרש המידע האישי

8.3. באתר עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז ("cookies") ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולשים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.

8.4. האתר מאובטח באופן שפרטי כרטיס האשראי של המשתמש המוזנים באתר לצורך ביצוע רכישה מוגנים על ידי הצפנה ונותרים חסויים והם אינם נשמרים בשום שלב במחשבי ו/או שרתי החברה. היות ופעולות המשתמש באתר מבוצעות בסביבה מקוונת, אין לחברה יכולת להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות לשרתיה או חשיפת המידע האישי בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות, ועל כן, המשתמש מוותר בזאת על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכל נזק בקשר לכך, לרבות לשימוש שייעשה בשל כך במידע האישי.

8.5. החברה רשאית להעביר את המידע האישי לצד שלישי למטרות המפורטות בסעיף 8.1 לעיל ו/או במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי, וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

8.6. ידוע למשתמש כי החברה ו/או מי מטעמה עשויים לפנות אליו בעתיד בדיוור ישיר על בסיס הנתונים המפורטים במאגר מידע כאמור לרבות בעניינים שאינם נוגעים לתקנון זה, וכן לפנות אליו בהצעות שיווקיות ו/או פרסומיות מכל מין וסוג שהוא באמצעי הדיוור השונים, הכל בכפוף לחוק הגנת הפרטיות ובהתאם להוראות הדין (להלן: "הפניות"). מובהר בזה, כי למשתמש שמורה הזכות, ככל שאינו מעוניין בקבלת הפניות, לבקש את הסרת שמו מרשימת התפוצה למשלוח הפניות (בין היתר, באמצעות סימון הרובריקה המתאימה בהודעות הדוא"ל שתישלחנה (אם תישלחנה) אליו או באמצעות דואר רשום או במייל לחברה ו/או להימחק ממאגר המידע המשמש לדיוור ישיר כאמור.

עוד ידוע למשתמש שמידע שנמסר על ידו כאמור לעיל, יכול ויוזן גם במאגר מידע נוסף שהחברה מחזיקה בו (ככל ומחזיקה), המשמש לשירותי דיוור ישיר שלה ושל מי מטעמה - ויכול שהנתונים ישמשו את החברה ו/או מי מטעמה, בכפוף למגבלות הדין והוראות חוק הגנת הפרטיות.

9.דין וסמכות שיפוט

9.1. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר - תהא לבתי המשפט בתל אביב-יפו.

 1. שינויים באתר וזמינותו

10.1. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, וכן כל היבט אחר הכרוך באתר, והכל בלא צורך להודיע על כך למשתמש מראש. מובהר, כי לא תעמוד למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

10.2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר, כי החברה רשאית להסיר את האתר מרשת האינטרנט ו/או לחסום את הגישה אליו, כולו או חלקו. הורדה ו/או חסימה כאמור יכול שתלווה במחיקת מלוא או חלק מהמידע האצור בו.

10.3. החברה אינה מתחייבת לשמור על זמינות האתר ו/או זמינות תכני האתר. מובהר, כי האתר ותכניו אינם חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקנות או כשלים, בין בחומרה, בין בתוכנה, בין בקווי ובמערכות תקשורת, בין אצל החברה ובין אצל מי מספקיה ולא יהא באלה כדי להטיל על החברה אחריות כלשהי ו/או להקים זכות למי מהמשתמשים כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

 1. אתרים סלולריים

11.1. כל תנאי השימוש המנויים לעיל, נכונים גם לאתר בתצורתו הסלולרית.

11.2. השירות זמין במכשירים תומכי אינטרנט סלולרי. השירות ניתן בעלות גלישה סלולרית לפי תעריפי המפעילים. לפרטים ועזרה ניתן לפנות למוקד התמיכה/אינטרנט סלולרי של המפעיל הסלולרי.
לתשומת הלב - התצוגה עשויה להיות שונה בהתאם לסוג המכשיר.

11.3. העברת התכנים באמצעות רשת האינטרנט ו/או הרשת הסלולרית, כפופה בין השאר למגבלות הכיסוי הסלולרי ורשת האינטרנט. המשתמש מודע לאופי פעולות רשתות אלו שאינן בשליטת החברה, לאופי הקשר הסלולרי, לניתוקי השיחות שהינם במסגרת הנורמה הנוהגת לגבי תקשורת סלולרי, ולעובדה שבחלק מן האזורים בארץ יתכן שהכיסוי של התקשורת הסלולרית אינו מלא או רציף, ועל כן יכולים לקרות שיבושים בזמנים, או שיבושים בתכנים הנגרמים בשל רשתות אלו. שיבושים אלו אינם באחריות החברה, והמשתמש פוטר את החברה מכל טענה בעניין זה.

 1. שונות

12.1. באתר ניתן למצוא קישורים (להלן: "לינקים") לאתרי אינטרנט אחרים (להלן: "האתרים המקושרים"). הקישורים האמורים נועדו לנוחות המשתמש ולמטרה זו בלבד. החברה אינה אחראית ללינקים ו/או לאתרים המקושרים ו/או למידע המופיע בהם, ו/או לתוקפם, ו/או נכונותם ו/או לחוקיותם. כל שימוש ו/או כניסה ללינקים ו/או לאתרים המקושרים הנם על אחריותו הבלעדית של המשתמש.

12.2. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות. בכלל זה, אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.

12.3. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.

12.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר מצד משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תנאי השימוש, ו/או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.

12.5. היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.

 1. מבצעים

13.1. זוג כריות מתנה ברכישת מזרן זוגי - במידה ומתבצעת החזרה של מזרן במסגרת ימי הניסיון, סכום הזיכוי יהיה בגובה המזרן פחות זוג הכריות. ישנה אפשרות לזיכוי מלא (גובה רכישת המזרן) וההחזרה תבוצע על שני המוצרים.

זוג כריות מתנה יינתן ברכישת מזרן זוגי בלבד

 1. מימוש קופונים

14.1. בכל רכישה ניתן לממש קוד קופון אחד בלבד (אין כפל קופונים)

14.2. גובה ההנחה תיקבע בהתאם לגובה ההנחה שהוגדר לקופון שהוזן

14.3. כל קופון הנו אישי ולזמן מוגבל

ט.ל.ח

מדיניות החזרת מוצרים:

מחקרים מראים שלוקח 30 עד 45 ימים להתרגל למזרן חדש. תקופת הניסיון על המזרנים של סואניו היא 100 לילות. כלומר, אתם יכולים לנסות אותם להרבה יותר מ-30 לילות לפני שאתם מחליטים אם המזרן מתאים לכם או לא, וזאת גם ההמלצה שלנו. במידה ותחליטו להחזיר את המזרן, חברת סואניו בע"מ מתחייבת לאסוף ללא עלות ולזכות באופן מלא על התשלום.

תקופת ניסיון על מוצרי סואניו

- מזרן ניתן להחזיר ולקבל זיכוי מלא עד 100 ימים מרגע קבלת המוצר.

- כרית ניתן להחזיר ולקבל זיכוי מלא עד 30 ימים מרגע קבלת המוצר.

* במידה וטעיתם במידת המוצר ופתחתם אותו כבר בביתכם, ניתן יהיה להחליף מידה אך לא תינתן תקופת ניסיון על המוצר החדש.

*במידה ובמהלך תקופת הניסיון תחליטו להחליף למוצר אחר מאותה הקטגוריה - לא תינתן תקופת ניסיון גם על המוצר החדש ולא ניתן יהיה להחזירו.

כמו כן, במידה ורכשתם מוצר ובמהלך תקופת הניסיון החזרתם אותו ולאחר מכן ביצעתם הזמנה נפרדת של מוצר מאותה הקטגוריה - לא תינתן תקופת ניסיון על המוצר ולא ניתן יהיה להחזירו.

- בהזמנה של 3 מוצרים ומעלה מאותו הסוג (למשל -שלושה מזרנים קלאסיים / שלוש כריות היברידיות וכדומה) - במידה ופתחתם אותם, תינתן החזרה של שני מוצרים בלבד מאותו הסוג. כך שאם הזמנתם לדוגמה 3 מזרנים קלאסים - בדקו אחד או שניים מהם לפני שאתם פותחים את הנוספים.

* ההחזרה על המוצר השלישי ומעלה תינתן רק במידה והוא ארוז בשלמותו ולא נפתח.

תהליך החזרה

שלב ראשון – אתם מודיעים לנו בעמוד "החזרות" באתר או במייל suenoisrael@gmail.com שאתם מעוניינים להחזיר את המוצר שרכשתם.

שלב שני – לאחר ההודעה נשלחת הודעת זיכוי לחברת כרטיס האשראי שלכם. חשבונכם יזוכה בסכום הקנייה המלא עד 21 ימי עסקים מרגע שקיבלנו את ההודעה על ביטול העסקה.

שלב שלישי – אנו יוצרים אתכם קשר ומתאמים אתכם את איסוף המוצר מביתכם.

*אתם זכאים להחזיר את המוצר מכל סיבה שהיא. ברגע שתודיעו לנו שאתם מעוניינים להחזיר את המוצר אנו מתחייבים לאסוף אותו ללא עלות נוספת.

*לפנייה בנוגע להחזרה יש לציין את הפרטים הבאים: מספר ההזמנה, שם הלקוח, טלפון נייד וכתובת דואר אלקטרוני - כדי שנוכל לאתר את ההזמנה ולטפל בבקשתכם.

© כל הזכויות שמורות - סואניו מזרני נוחות
פרוזיטיב - שיווק ובניית אתרים
menu-circle
יצירת קשר
close slider
לייעוץ חינם מנציג שינה השאירו פרטיכם בטופס ונציג יחזור אליכם בהקדם!

  עגלת הקניות0
  אין מוצרים בעגלה
  המשך לקנות
  0
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram דילוג לתוכן